TÂM THƯ, TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, GIÁ TRỊ CỐT LÕI VÀ TRIẾT LÝ VẬN HÀNH